• 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789

VẠN MỸ KHÁNH VINH DỰ ĐÓN NHẬN CHỈ SỐ TÍN NHIỆM VÀNG VỀ CHẤT LƯỢNG.

Vạn Mỹ Khánh rất lấy làm vinh dự và tự hào đón nhận danh dự là một trong 100 doanh nghiệp Việt Nam đạt chỉ số tín nhiệm vàng về chất lượng năm 2015, được công nhận BỞI Hội Đồng Viện Doanh Nghiệp Việt Nam kết hợp với Tổ chức Đánh giá Chứng nhận InterConformity của CHLB ĐỨC (liên minh Châu Âu), thông qua quyết định số 15-008/QĐ/GTQ ngày 24 tháng 4 năm 2015. Giấy chứng nhận thể hiện được sự cố gắng của công ty Vạn Mỹ Khánh TRONG VIỆC áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của chuẩn mực quốc tế.

Master of Quality.